REGULAMIN KONKURSU

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem" określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „Darmowy projekt pod choinkę”. Regulamin Konkursu zawiera warunki uczestnictwa i jest udostępniony do publicznej wiadomości w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.ramex.pl.  Informacje na temat zasad i Konkursu Klienci mogą uzyskać pisząc na e-mail: .

 • 1 DEFINICJE

 

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

 

 1. Organizator- Ramex sp. z o.o. S.K.A., z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 123C, posiadający NIP o numerze 734-351-69-36, REGON 122671197.
 2. Uczestnik – osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która spełniła warunki kwalifikujące ją do uczestnictwa w Promocji.
 3. Strona internetowa Organizatora – przez stronę internetową rozumie się stronę o adresie pl
 4. Materiały Informacyjne - materiały drukowane oraz materiały elektroniczne, w szczególności strona internetowa Ramex sp. z o.o. S.K.A oraz wszelkie informacje dystrybuowane przez Organizatora do Uczestników.
 5. Punkt sprzedaży– Market w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 123C
 • 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Konkurs rozpoczyna się z dniem 24.11.2021 r i trwa do 24.12.2021r.
 2. Celem Konkursu jest zwiększenie relacji z klientami, wzbudzenie zainteresowanie swoimi produktami i usługami oraz zwiększenie sprzedaży przez Organizatora oraz zachęcenie do systematycznej współpracy Uczestników z Organizatorem.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia lub przedłużenia czasu trwania Konkursu oraz modyfikacji jego zasad. Ewentualne ogłoszenie zmian lub daty zakończenia bądź przedłużenia Konkursu nastąpi w szczególności za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora.
 • 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być :
 • pełnoletni Klienci, zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
 • przedsiębiorcy, bez względu na formę organizacyjno-prawną (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), posiadający miejsce zamieszkania albo siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w Okresie Konkursu nabyli Produkty Promocyjne.
 1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby pozostające z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym.
 2. Uczestnikiem Konkursu jest Klient, który spełni łącznie następujące warunki:

W okresie od 24.11-24.12 zgłosi się do Salonu Ekskluzywnych Łazienek Ramex Showroom, gdzie projetanci wykonają wizualizację łazienki według niżej wymienionych zasad:

 1. a) Łazienka nie może przekraczać 12m2 b )Projektant wykona 5 rzutów zdjęciowych wykonanej wizualizacji c) Wizualizacja nie obejmuje pomiarów oraz wyliczeń kosztów
 • 4 NAGRODY

 

 1. Nagrodą w Konkursie „Darmowy projekt pod choinkę” otrzyma każda osoba, która spełniła warunki opisane w §3 Warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Nagrodami w Konkursie „Darmowy projekt pod choinkę”jest wykonane wizualizacji łazienki za darmo.

 

 

 • 5 ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UWAG I ZASTRZEŻEŃ DO KONKURSU

 

 1. Wszelkie zastrzeżenia lub uwagi z tytułu Konkursu „Darmowy projekt pod choinkę”mogą być składane drogą mailową na adres   przez cały okres trwania Konkursu, ale nie później niż w terminie do 7 dni kalendarzowych licząc od daty powstania uwagi lub zastrzeżenia.
 2. Zastrzeżenia lub uwagi zgłoszone po terminie opisanym w pkt. 1 nie będą rozpatrywane. Pisemna informacja powinna zawierać dokładne dane, adres reklamującego, jak również opis i przyczynę uwagi lub zastrzeżenia.
 3. Organizator rozpatrzy zgłoszony wniosek w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne lub prawne nagród oraz szkody powstałe podczas transportu. Odpowiedzialność za wady przedmiotów stanowiących nagrody ponosi producent lub dystrybutor w ramach gwarancji bądź rękojmi.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika ani za wpływ innych czynników uniemożliwiających wzięcie udziału w Konkursie, a w szczególności za wadliwe działania poczty elektronicznej oraz za błędy powstałe w czasie składu i druku materiałów informacyjnych dotyczący Konkursu.

 

 

 • 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest do wglądu przez cały czas jego trwania na stronie internetowej ploraz w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikowania niniejszego Regulaminu przy jednoczesnym powiadamianiu Uczestników za pośrednictwem strony internetowej pl.
 3. Dochodzenie roszczeń z tytułu Konkursu na drodze sądowej przysługuje Uczestnikowi dopiero po wyczerpaniu procedury opisanej w 5 w niniejszym Regulaminie przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stroną rozstrzygającą jest Organizator.

 

 

 

Płyty gresowe szkliwione mogą być z powodzeniem używane na tarasach, balkonach, podestach, a nawet na ścieżkach i chodnikach naszej posesji.
Są wykonane z materiału, który jest odporny na warunki atmosferyczne (wodoodporne, mrozoodporne), a dodatkowo ze względu na wysoką klasę ścieralności idealnie nadają się na inwestycje użyteczności publicznej.
Dostępne w Ramex  ul. Wiśniowieckiego 123 C Nowy Sącz
Zamów już dziś !
18 444-14-04 wew. 53
 
 

 

 b_180_120_16777215_00_images_plakat_Obszar_roboczy_1.png

 

Dzisiaj świętujemy urodziny Szefa !
Jeszcze raz wszystkiego najlepszego :)

b_180_120_16777215_00_images_G502.pngb_180_120_16777215_00_images_G501.png

    

b_180_120_16777215_00_images_Kartka_wiateczna.jpg

 

 

 

Ziemia uniwersalna BIOVITA jest niezastąpionym podłożem do sadzenia oraz przesadzenia roślin ozdobnych w domach, ogrodach, na balkonach czy tarasach.
W RAMEX dostępna za jedyne 10,99 zł 💸 50 L❗
Taniej nie kupisz 👍
Zapraszamy 👋
🛒 Ramex - ul. Wiśniowieckiego 123 C Nowy Sącz🛒
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów stworzyliśmy idealne rozwiązanie dla wszystkich ceniących swój czas i lubiących kompleksowe rozwiązania. 
Oferujemy zakup paneli i podłóg z usługą montażu
z 15 % rabatem*
Zapraszamy do  Ramex - ul. Wiśniowieckiego 123 C Nowy Sącz
Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły oferty
184441404
*dotyczy określonych modeli paneli i podłóg
 

 

 

  Grupa V33 specjalizującej się w ochronie drewna. Obecnie uznawana jest jednego z wiodących, europejskich producentów innowacyjnych rozwiązań w zakresie farb i środków ochrony drewna.Grupa V33 specjalizującej się w ochronie drewna. Obecnie uznawana jest jednego z wiodących, europejskich producentów innowacyjnych rozwiązań w zakresie farb i środków ochrony drewna.

b_180_120_16777215_00_images_news_2018_20180611_nac.jpg Dzięki produktom NAC w łatwy sposób przygotujesz ogród do sezonu, zadbasz o trawnik, rośliny, nawodnienie a także utrzymasz porządek wokół domu !